Działamy na terenie całej Polski i za granicą

Wdrożenie RODO w firmie

W jakich firmach trzeba wdrożyć RODO?

Bezpieczeństwo danych osobowych dotyka każdego obszaru działalności firmy tj.:

 • informatyki
 • marketingu
 • pozyskania klienta
 • sprzedaży
 • realizacji usług
 • produkcji
 • logistyki
 • spedycji
 • reklamacji
 • obsługi kadrowo płacowej
 • księgowości
 • kontaktów z urzędami i instytucjami

Wdrożenie RODO dotyczy każdej firmy ponieważ wszędzie przetwarza się dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów.

Jak wygląda wdrożenie RODO w firmie?

Proces wdrożenia ochrony danych osobowych w firmie obejmuje poniższe obszary:

RODO w kadrach

REKRUTACJA I NOWI PRACOWNICY

 • Polityka rekrutacji
 • Instrukcja dot. klauzul informacyjnej RODO na potrzeby rekrutacyjne
 • Kwestionariusz kandydata z instrukcjami
 • Skierowanie na badania lekarskie z instrukcjami
 • Polityka wdrożenia nowego pracownika
 • Klauzula informacyjna dla osoby wskazanej jako uprawnionej do kontaktu w razie wypadku

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 • Upoważnienia do przetwarzania danych dla pracowników
 • Procedura nadawania upoważnień i ich ewidencja – jest instrukcja
 • Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników
 • Oświadczenia o zachowaniu poufności dla pracowników
 • Ewidencja wydanych oświadczeń
 • Zgody pracownicze (w tym wizerunek i komunikacja)
 • Umowy powierzenia mienia pracownikowi
 • Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiska pracy

SZKOLENIA WSTĘPNE PRACOWNIKÓW

 • Procedura szkoleń pracowniczych
 • Listy obecności na szkoleniu
 • Uproszczony Regulamin przetwarzania danych osobowych
 • Zasady czystego biurka i ekranu
 • Instrukcja zasady korzystania z poczty elektronicznej i innych środków komunikacji elektronicznej

DOSTOSOWANIE REGULAMINÓW WEWNĘTRZNYCH

 • Zmiany w regulaminie pracy
 • Zmiany w regulaminie ZFŚS
 • Instrukcja dotycząca ochrony danych osobowych w ramach zarządzania PPK

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

OBSZAR IT

 • Spis systemów IT (21 pytań o bezpieczeństwo)
 • Polityka bezpieczeństwa IT (zabezpieczenia, kopie bezpieczeństwa, odtwarzanie, przeglądy)
 • Regulamin użytkowania systemów informatycznych
 • Polityka przetwarzania danych w poczcie elektronicznej
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Regulamin użytkowania urządzeń prywatnych

ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO OBSZARÓW PRZETWARZANIA

 • Polityka kluczy
 • Upoważnienie do użytkowania kluczy
 • Ewidencja kluczy
 • Rejestr wydania kluczy zapasowych

ARCHIWIZACJA I POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI

 • Polityka archiwizacji i brakowania danych
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Protokół zniszczenia akt
 • Regulamin postępowania z dokumentami
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Procedura usuwania danych, niszczenia nośników z danymi
 • Instrukcja udostępniania danych

ZARZĄDZANIE MONITORINGIEM VIDEO

 • Ocena adekwatności monitoringu
 • Polityka zarządzania monitoringiem wizyjnym
 • Upoważnienia dla pracowników obsługujących monitoring lub dla firmy zewnętrznej
 • Protokół przekazania nagrań
 • Rejestr udostępnień nagrań
 • Klauzula informacyjna dot. monitoringu

Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

wdrożenie rodo oferta

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY, ZGODY I ICH EWIDENCJA

 • Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych dla klientów
 • Ewidencja wydanych zgód na przetwarzanie danych od klientów
 • Klauzule informacyjne dla kontrahentów
 • Instrukcja stosowania klauzul informacyjnych
 • Regulamin udostępniania informacji
 • Ewidencja spełnienia obowiązku informacyjnego
 • Polityka realizacji praw osób których dane dotyczą

OBSŁUGA NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Procedura postępowania z naruszeniami i incydentami
 • Instrukcja informowania Inspektora Ochrony Danych o naruszeniach
 • Raporty z naruszeń i zgłoszeń do UODO
 • Rejestr naruszeń bezpieczeństwa

UMOWY POWIERZENIA

 • Instrukcja i przykłady usług wymagających umowy powierzenia
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr umów powierzenia

INWENTARYZACJA

 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – jako podmiot przetwarzający

ANALIZY RYZYKA

 • Analiza ryzyka
 • Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • Testy wagi, balansu interesów

WDROŻENIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Zarządzenie o przyjęciu polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 • Dokumentacja Privacy by design (uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania)
 • Dokumentacja Privacy by default (domyślna ochrona danych), lista potencjalnych zagrożeń, lista potencjalnych zabezpieczeń
 • Lista wdrożonych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa

SZKOLENIE Z POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Regulamin przetwarzania danych osobowych dla pracowników
 • Lista obecności na szkoleniu

CYKLICZNE AUDYTY SPRAWDZAJĄCE RODO

 • Procedura audytu wewnętrznego
 • Plan sprawdzeń systemu ochrony danych
 • Raporty ze sprawdzeń systemu ochrony danych (wyniki audytu sprawdzającego)