Działamy na terenie całej Polski i za granicą

Audyt ochrona danych osobowych w firmie

Audyt RODO – ochrony danych osobowych

to zbiór czynności, które mają na celu sprawdzenie zgodności działania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W ramach audytu RODO:

 • ustala się administratora danych osobowych
 • określa się precyzyjnie zbiory danych osobowych
 • identyfikuje się czynności przetwarzania danych
 • sprawdza się podstawy prawne przetwarzania tych zbiorów
 • analizuje się zgromadzoną dokumentację
 • weryfikuje się zabezpieczenia systemów informatycznych z uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa
 • sprawdza się sposób wdrożenia oraz działania procedur dotyczących ochrony danych osobowych
 • weryfikuje się wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych

Rodzaje audytu ochrony danych

W zależności od bieżącej sytuacji oraz określonych potrzeb przedsiębiorstwa przeprowadzić można następujące rodzaje audytów:

 • wewnętrzny – koncentruje się na weryfikowaniu zgodności bieżących procedur firmy w zakresie przetwarzania, przechowywania, zabezpieczania, udostępniania, analizowania, usuwania danych osobowych z dokumentacją RODO oraz regulacjami prawnymi,
 • procedur powiadamiania – analizowanie procedur pod kątem spełniania obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane są przetwarzane.
 • polityki bezpieczeństwa informacyjnego – analizie poddawana jest zgodność przetwarzania informacji z zasadami Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych przyjętej przez firmę. Weryfikacji podlega sposób wypełniania obowiązków technicznych, formalno-prawnych, czy organizacyjnych.
 • standaryzacyjny – ma za zadanie wskazanie możliwości ujednolicenia procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych, wykorzystywanych w różnych systemach i bazach danych.

W zależności od potrzeb Klienta jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowy lub częściowy audyt ochrony danych osobowych. Nie należy przy tym mylić audytu z kontrolą, gdyż zadania i cele obu tych procesów różnią się. Rolą audytora jest wsparcie przedsiębiorstwa, by kontrola wypadła pozytywnie. Pełni rolę doradcy, wskazując obszary, w których należy pracować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie. Może również zarekomendować konkretne rozwiązania.

Czy warto przeprowadzić audyt?

Jest to proces, który korzystnie wpływa na działanie przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych osobowych. Przeprowadzony audyt pozwala:

 • zweryfikować prawidłowe działanie wdrożonych procedur,
 • sprawdzić słabe strony systemu ochrony zbiorów z informacjami osobowymi,
 • przeanalizować działanie zabezpieczeń w systemach informatycznych,
 • wprowadzić niezbędne zmiany dla usprawnienia działania systemu lub dla zapewnienia jego zgodności z ogólnymi przepisami prawa.

Regularne przeprowadzanie audytów ochrony danych osobowych pozwala odpowiednio reagować na ewentualne nieprawidłowości w systemach zabezpieczeń oraz metodologii przetwarzania zbiorów. Umożliwia także dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa, dzięki czemu przedsiębiorstwo jest przygotowane w każdej chwili na kontrolę.

Jak pracujemy?

Audyt przeprowadza wyznaczona przez nas osoba. W przypadku, gdy firma korzysta z naszej pomocy w ramach outsourcingu Inspektora Ochrony Danych czynności będzie przeprowadzała osoba odpowiedzialna także za administrowanie bezpieczeństwem informacji. Nasze prace rozpoczynamy z reguły od sprawdzenia dokumentacji. Weryfikujemy między innymi czy:

 • przygotowana została Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcje zarządzania systemami informatycznymi,
 • firma posiada i prowadzi na bieżąco ewidencję upoważnień,
 • osoby, które odpowiedzialne są za przetwarzanie danych osobowych posiadają pisemne upoważnienie,
 • prowadzona dokumentacja jest zgodna z przepisami prawa.

Dalszym działaniem jest sprawdzenie stanu faktycznego wdrożonych i funkcjonujących procedur. W tym celu nie tylko sprawdzamy dokumentację, ale bazujemy na obserwacji, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzamy wywiad z pracownikami. Weryfikacja stanu faktycznego ma na celu przede wszystkim sprawdzenie czy opracowane zasady bezpieczeństwa faktycznie zostały wdrożone i obowiązują w praktyce. Zwieńczeniem naszych prac jest przygotowanie raportu z audytu, który przedkładamy administratorowi danych osobowych. Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie to kwestia, której nie można powierzyć przypadkowi. Audyt danych osobowych i ich przetwarzania to świetny sposób, aby wykryć i poprawić ewentualne nieprawidłowości.