Audyt zgodności RODO - Ochrony Danych Osobowych w Firmie - DOIT.BIZ
Działamy globalnie na terenie całego świata

Audyt ochrony danych osobowych w firmie

Efektem zrealizowanej przez nasz zespół usługi Audytu RODO jest raport, w którym wskazujemy niedociągnięcia, braki i błędy, a zarazem podpowiadamy, w jaki sposób je wyeliminować i tym samym usprawnić funkcjonowanie organizacji pod kątem ochrony poufnych informacji oraz uniknąć kar i kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy kompleksową pomoc we wdrożeniu RODO zasad zabezpieczania poufnych informacji – wszystkich lub wybranych sugerowanych rekomendacji.

Jeśli więc poszukujesz doświadczonych ekspertów i wykwalifikowanych specjalistów, którzy wiedzą, jak przeprowadzić audyt zgodności z RODO, serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszą firmą!

Skontaktuj się z nami

☏ +48 601 211 238                        ✉ biuro@doit.biz.pl

Nasz zespół odpowiada szybko. Sprawdź!

  Wdrożenie regulacji mających zapewnić bezpieczeństwo zbierania i przetwarzania poufnych informacji jest prawnie wymagane. Jednak czy Twoja firma lub organizacja innego rodzaju zrobiła to w sposób prawidłowy i przygotowała odpowiedni raport ze swoich działań? Uchybienia, pomyłki i niedociągnięcia w zakresie ochrony danych osobowych mogą sporo kosztować – kary wynoszą nawet do 20 mln euro – dlatego warto się upewnić, czy aktualnie stosowane procedury są właściwe i adekwatne.

  Optymalnym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO, którym zajmuje się nasza firma. Wiemy, jak go przeprowadzić, aby zapewnić zgodność regulacji z artykułem 32 i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zachęcamy do współpracy, której efektem jest kompleksowy i szczegółowy raport wykonany przez doświadczonych i kompetentnych specjalistów w swoim fachu.

  Audyt bezpieczeństwa danych osobowych w przedsiębiorstwie

  RODO AUDYT WEWNĘTRZNY

  Audyt danych osobowych RODO to obowiązek

  Zgodnie z art. 24 p. 1 RODO, administrator (firma), „wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne […]. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane

  OBAWIASZ SIĘ KONTROLI URZĘDU, WYSOKICH KAR FINANSOWYCH i UTRATY REPUTACJI FIRMY?

  MASZ WĄTPLIWOŚCI CZY TWOJA FIRMA JEST BEZPIECZNA i ZGODNA Z RODO?

  RODO ZOSTAŁO WDROŻONE ALE NIE WIESZ CZY DOBRZE?

  CHCESZ WDROŻYĆ RODO ABY CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE WIĘCEJ O TYM NIE MYŚLEĆ?

  Za darmo do pobrania:
  Lista 24 wymagań RODO w Twojej firmie

  POBIERZ

  ZAKRES AUDYTU – BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  Audyt bezpieczeństwa danych osobowych RODO powinien uwzględniać :

  Wyniki audytu zgodności z RODO dają możliwość zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, a co za tym idzie minimalizacji ryzyka wystąpienia negatywnych incydentów i kar.

  ZARZĄDZANIE DANYMI

  Prawidłowo przeprowadzone audyty powinny obejmować swoim zakresem polityki, procedury, system nadzoru oraz odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w całej organizacji. Istotne jest też przygotowanie raportu po zakończeniu wszystkich procedur.

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów RODO wymagają, aby organizacje muszą stosować podejście oparte na ryzyku w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń.

  PRZETWARZANIE DANYCH

  Reguły RODO wymagają udowodnienia stosowania procesów ochrony, a także ich udokumentowania w postaci raportu i polityki ochrony danych osobowych, procedury powiadamiania o naruszeniu danych, instrukcji, procedur.

  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

  Wykonany przez specjalistów z naszej firmy audyt zgodności z RODO zwieńczony opracowaniem raportu weryfikuje rzeczywiste odwzorowanie ról i zakresów obowiązków na procesy pracy, a także procesy onboardingu i offboardingu pracowników.

  Jak przeprowadzamy Audyt RODO?

  Profesjonalny audyt zgodności z RODO zakończony przygotowaniem raportu przeprowadza certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  PROCES AUDYTU RODO:

  1

  SPRAWDZENIE CZY FUKCJONUJE PRAWIDŁOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  2

  SPRAWDZENIE CZY FIRMA PROWADZI NA BIEŻĄCO EWIDENCJĘ UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH

  3

  WERYFIKACJA CZY PRACOWNICY FIRMY POSIADAJĄ NIEZBĘDNE SZKOLENIA, UPOWAŻENINIA i OŚWIADCZENIA
  POZOSTAJĄCE W ZGODNOŚCI Z RODO

  4

  WERYFIKACJA CZY WDROŻONO ODPOWIEDNIE PROCEDURY i INSTRUKCJE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  5

  SPRAWDZENIE POCZAS WYWIADÓW CZY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI FUNKCJONUJĄ W PRAKTYCE

  6

  PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z AUDYTU ZAWIERAJĄCEGO ZALECENIA I POMOC WE WDROŻENIU RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ NAPRAWCZYCH

  Do opracowanego protokołu zazwyczaj dołącza się też rekomendacje dla przedsiębiorców.

  Czynniki wpływające na jakość audytu RODO

  Czy istnieje przepis na wysoką jakość audytu zgodności z RODO? Znamy recepturę jak stworzyć solidne fundamenty dla dobrze przeprowadzonego audytu ochrony danych osobowych. Wiemy też, jak przygotować odpowiedni raport.

  Kompetentny audytor

  Dla zachowania obiektywizmu zaleca się zlecenie audytu zgodności z RODO na zewnątrz. Audytor powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ochrony danych osobowych. Jednocześnie od tej osoby wymaga się ponadpodstawowej znajomości systemów IT, które w dobie digitalizacji odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu firm.

  Dobry plan

  Kluczem do dobrze przeprowadzonego audytu zgodności z RODO i przygotowania właściwego raportu jest przemyślany plan, w którym określimy zasadnicze procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych. Na audytowanie RODO składają się bowiem rozmaite działania zarówno takie jak rozmowa z personelem, jak i weryfikacja obecnej dokumentacji. Ustalanie terminów powinno być rozważnie przeprowadzone.

  Odpowiednie narzędzia

  Wynik audytu zgodności z RODO powinien być miarodajny dlatego istotne jest czy przy monitorowaniu ochrony danych osobowych, wystarczające będzie przeprowadzenie rozmów z pracownikami, czy też niezbędne będą oględzin miejsca przetwarzania, wgląd do zewnętrznych nośników danych osobowych. Punkt ten jest ważny dla przygotowania planu. Właściwe narzędzia przełożą się na czas audytu i sporządzenia raportu.

  Dlaczego warto wykonać audyt zgodności z RODO?

  Najważniejszym powodem, dla którego zleca się audyt wewnętrzny zgodności z RODO, jest dokładne poznanie aktualnie stosowanych procedur dotyczących ochrony danych osobowych. To swego rodzaju diagnoza postawiona przez profesjonalistów, na podstawie której możliwe staje się wdrożenie wymaganych usprawnień lub – jeśli są one niepotrzebne – zyskanie pewności, że obecny stan rzeczy jest odpowiedni, więc zmiany pozostają zbędne. Wszystkie kluczowe informacje na ten temat zawiera raport ze zrealizowanych prac. Nasz zespół potrafi je przeprowadzić w sposób kompetentny i z uwzględnieniem wszystkich aktualnych przepisów dotyczących ochrony poufnych informacji, m.in. artykułu 32.

  Kiedy wobec tego zlecić prace takim podmiotom, jak firmy audytowe? Jednoznaczne określenie momentu czasowego jest niemożliwe – w tym przypadku liczy się świadomość osób odpowiadających za funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub innej organizacji. Gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zgodności z prawem lub skuteczności procedur dotyczących bezpieczeństwa poufnych danych, warto przeprowadzić prace, które kończy raport z audytu ochrony danych osobowych RODO. Rekomendujemy wykonanie go także bezpośrednio po wdrożeniu od podstaw nowych regulacji lub modyfikacji w już istniejących procedurach. Dzięki analizom można zyskać pewność zgodności wprowadzonych rozwiązań z ogólnie przyjętymi standardami. To umożliwia właściwą organizację systemu zabezpieczeń personaliów.

  Jak powinien wyglądać audyt RODO?

  Wykonywana przez nas weryfikacja efektywności ochrony danych osobowych zakończona sporządzeniem stosownego raportu przebiega w ściśle określony sposób. Na audyt zgodności z RODO składa się kilka etapów.

  Czynności wstępne

  Po zamówieniu usługi przez klienta najpierw podpisujemy stosowną umowę na realizację określonych czynności sprawdzających. Następnie omawiamy z przedsiębiorcą wszystkie wdrożone w jego organizacji procedury ochrony danych osobowych ukierunkowane na zmniejszenie prawdopodobieństwa wycieku wrażliwych informacji. Do powszechnie stosowanych przez nas narzędzi pracy zaliczają się ankiety oraz wywiady z pracownikami.

  Właściwe procedury

  Przeprowadzenie audytu zgodności z RODO zwieńczonego opracowaniem raportu rozpoczynamy od wyboru procesów podlegających czynnościom sprawdzającym. W dalszej kolejności przystępujemy do dokładnej analizy przekazanej nam przez właściciela firmy dokumentacji. Później dokonujemy szczegółowego przeglądu wykorzystywanych w danym przypadku zabezpieczeń technicznych służących zwiększeniu efektywności ochrony danych osobowych w firmie.

  Wiele uwagi poświęcamy zwłaszcza stosowanym w przedsiębiorstwie programom informatycznym, co znajduje odzwierciedlenie w opracowanym raporcie. Podczas audytu zgodności z RODO testujemy ich zdolność do minimalizowania ryzyka przejęcia personaliów przez nieupoważnione do tego podmioty. Oceniamy metody szyfrowania informacji, a także sposób korzystania z nośników pamięci. Ponadto weryfikujemy plany postępowania na wypadek niespodziewanej awarii i utraty poufnych informacji.

  Czynności końcowe

  Maksymalnie po upływie 30 dni od zakończenia czynności audytowych przedstawiamy klientowi rzetelnie opracowany raport z audytu ochrony danych osobowych. Dokument ten opisuje stan faktyczny istniejący w danym przedsiębiorstwie w momencie wykonywania czynności sprawdzających. Przekazujemy także przedsiębiorcom stosowne rekomendacje dotyczące ewentualnych działań naprawczych. Mogą one dotyczyć na przykład konieczności zorganizowania szkoleń z RODO dla personelu.

  Metody przeprowadzania audytu

  W naszej firmie doskonale zdajemy sobie sprawę z różnorodności potrzeb i oczekiwań obsługiwanych osób oraz różnorodnej organizacji w rozmaitych podmiotach. Dlatego też wykorzystujemy różne metody zbierania informacji niezbędnych do przygotowania raportu. Oceny skuteczności wdrożonych zabezpieczeń dokonujemy za pomocą audytów zgodności z RODO:

  • „na żywioł” – w tym przypadku czynności weryfikacyjne polegają na gromadzeniu niezbędnych wiadomości o funkcjonowaniu systemu ochrony danych osobowych bezpośrednio ze swobodnych rozmów z pracownikami i przełożonymi;
  • usystematyzowanych – w ich trakcie wykorzystujemy przygotowane wcześniej checklisty;
  • bazujących na kwestionariuszach wypełnianych przez audytora.

  W praktyce najczęściej stosujemy ostatnią z omówionych powyżej metod.

  Kto wykonuje audyt RODO?

  Wykonaniem analiz i dokumentacji w postaci raportu zajmują się nasi specjaliści – doświadczeni i odpowiednio wykwalifikowani inspektorzy ochrony danych osobowych – przy zaangażowaniu administratora oraz pracowników odpowiadających za ten dział funkcjonowania organizacji. Choć w świetle prawa audyt zgodności z RODO jest nieobowiązkowy, to jednak artykuł 32 Rozporządzenia wskazuje go jako jedną z metod mających zagwarantować zgodność z przepisami i bezpieczeństwo stosowanych procedur. Ponieważ umiemy go przeprowadzić prawidłowo, sprawnie i precyzyjnie, a także wiemy, jak sporządzić stosowny raport, warto powierzyć to zadanie naszej firmie.

  Co jest przedmiotem audytu RODO?

  Kluczowym aspektem, któremu przyglądamy się podczas audytu zgodności z RODO, są obecnie stosowane działania dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych. Czy mają one podstawy w obecnie obowiązujących regulacjach prawnych, takich jak np. artykuł 32 Rozporządzenia, a jeśli tak, to czy są skuteczne i dobrze spełniają swoje zadanie? Poza procedurami możemy też przeprowadzić przegląd pracy osób odpowiadających za bezpieczeństwo poufnych informacji i zorientować się, czy właściwie się z niej wywiązują. Sprawdzamy też legalność i dokumentację dotyczącą transferowania poufnych informacji do innych podmiotów, o ile taki proceder ma miejsce. Końcowym etapem usługi jest raport, w którym omawiamy wykonane czynności i podajemy rekomendacje mające na celu dostosować i usprawnić procesy.

  W ramach audytu zgodności z RODO weryfikujemy, czy i w jaki sposób stosowane są obowiązki informacyjne, a także przyglądamy się wykorzystywanym klauzulom Rozporządzenia. Wiemy, jak przeprowadzić analizę ich treści – na jej bazie zastanawiamy się, czy rzeczywiście gwarantują zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, m.in. z artykułem 32. Z kolei nasi informatycy i technicy sprawdzają używane zabezpieczenia IT oraz techniczne w poszukiwaniu ewentualnych błędów, które mogłyby spowodować wyciek poufnych informacji. Raport obejmuje ponadto temat prawidłowości ich przetwarzania z punktu widzenia praw osób, do których należą.

  Niezwykle istotnym aspektem jest świadomość tego, jak należy się zachować w razie wykradzenia, wycieku czy utraty danych osobowych, których ochronę powinna zapewnić organizacja. Czy pracownicy są przygotowani na taką ewentualność i wiedzą, jak postępować w jej obliczu? Czy zostały sporządzone procedury na wypadek podobnych sytuacji i są efektywne oraz zapewniają zgodność z przepisami, m.in. z artykułem 32? Potrafimy przeprowadzić tego rodzaju analizy, z których wnioski znajdują się w raporcie końcowym z naszych prac.

  Jedna z ważnych zasad, do której powinny się stosować organizacje zlecające przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, dotyczy rozliczalności. Mówi ona o tym, że dany podmiot ma obowiązek wykazania prawidłowość przestrzegania przepisów, których celem jest ochrona danych osobowych. Nasz audyt obejmuje również ten aspekt. Wiemy, jak go przeprowadzić w sposób skuteczny, precyzyjny i zapewniający zgodność z przepisami, m.in. z artykułem 32, czego potwierdzeniem jest wykonany na zakończenie prac raport.

  Korzyści z wykonania audytu RODO

  Profesjonalną weryfikację systemu ochrony danych osobowych warto przeprowadzić z różnych powodów. Przede wszystkim wykonany z należytą starannością audyt zgodności z RODO stanowi dla przedsiębiorcy informację o faktycznej skuteczności stosowanych zabezpieczeń. Przygotowany później raport wskazuje na najważniejsze obszary wymagające poprawy. Niewątpliwie ogromną zaletą zrealizowanych działań weryfikacyjnych jest też możliwość optymalizacji procesów biznesowych. Audyt dotyczący takich zagadnień, jak ochrona danych osobowych, sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji w oczach potencjalnych klientów i kontrahentów. Warto też mieć świadomość, że stwierdzona w raporcie zgodność stosowanych procedur zabezpieczania wrażliwych informacji z przepisami RODO stanowi dla konsumentów sygnał, że mają do czynienia z odpowiedzialnym podmiotem gospodarczym.

  Ochrona Danych Osobowych – ile kosztuje audyt?

  Cena usługi jest ustalana indywidualnie i zależy m.in. od stopnia skomplikowania oraz zakresu zleconych prac. Na podstawie wywiadu z klientem i analizy działalności jego organizacji możemy zaproponować dokładną stawkę. Przy wycenie bierzemy pod uwagę m.in. ilość dokumentacji i zaawansowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych i podlegających audytowi zgodności z RODO. Zawsze jednak staramy się go przeprowadzić na maksymalnie konkurencyjnych warunkach finansowych.