Działamy globalnie na terenie całego świata

Szkolenia RODO dla firm i pracowników

W związku z dużą odpowiedzialnością, jaka ciąży na osobach weryfikujących prawidłowość ochrony danych osobowych, konieczne jest wyznaczenie na to stanowisko pracowników odpowiedzialnych i odpowiednio przygotowanych do realizacji obowiązków. Takie wykształcenie pracowników może zapewnić nasze szkolenie z RODO.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie szkolenia RODO dla firm. W ramach świadczonych przez nas usług znajduje się profesjonalna obsługa firm z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzone przez nas szkolenia zapewnią zdobycie kompleksowej wiedzy z obszaru RODO.

RODO – co to jest? Kto musi stosować przepisy RODO?

RODO to inaczej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO obowiązują od 2018 roku i na ich podstawie działalność prowadzą wszystkie ograny, firmy i przedsiębiorstwa w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że do stosowania przepisów RODO zobowiązane są także wszystkie firmy w Polsce. Niestety, nie każdy jest tego świadomy. Tym gorzej – za nieprzestrzeganie przepisów RODO grożą surowe, często wielomilionowe kary. Jeżeli nie wiesz jak wdrożyć procedury RODO w swojej firmie skorzystaj z naszej oferty i wybierz szkolenie z RODO, dzięki któremu wyjaśnimy Ci wszystkie kluczowe zagadnienia.

Kto powinien skorzystać ze szkolenia RODO?

Szkolenia RODO dedykowane są dla właścicieli firm, przedsiębiorstw, jednostek budżetowych i innych zakładów pracy. Szkolenie z RODO może objąć całą firmę, lub poszczególnych pracowników. Szczególnie polecamy szkolenie RODO dla pracowników kadr, którzy na co dzień praktykują przepisy prawa pracy i to w zakresie ich pracy będzie znajdować się najwięcej zmian i obowiązków

Szkolenie z RODO mogą odbyć:

 • właściciel firmy
 • wszyscy pracownicy
 • pracownicy działu kadr, HR, księgowości
 • pracownik wyznaczony do spraw RODO (inspektor RODO)
 • pracownicy administracyjni

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu RODO?

W związku z przepisami RODO, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych są niezbędne w przypadku pracowników stosujących na co dzień przepisy prawa pracy. Dzięki szkoleniu RODO dla firm zyskujesz pewność, że Twoja firma dostosowała procedury i dokumentacje do bieżącego stanu prawnego. Zmiany w RODO oznaczają nie tylko wymóg konkretnych zachowań, ale także uzupełnienie szeregu dokumentacji pracowniczej. Decydując się na szkolenie z RODO uzyskasz fachową i kompleksową wiedzę z zakresu niezbędnych upoważnień, zarządzeń, zgód i innych formalności, które należy dopełnić i uzupełnić w dokumentacji.

Nasze szkolenia RODO dla Firm to:

 • kompleksowa tematyka ochrony danych osobowych,
 • wiedza teoretyczna i warsztaty praktyczne,
 • znakomite narzędzie podnoszące kompetencje pracowników,
 • działanie przekładające się na bezpieczeństwo danych pracowników, klientów, partnerów biznesowych,
 • minimalizacja ryzyka wycieków danych
 • minimalizacja prawdopodobieństwa kontroli i wysokich kar

Udostępniamy Tobie wstęp do szkolenia z RODO: Podstawowe 24 wymagania RODO w Twojej firmie

Szkolenie z RODO dla firm

Szkolenie z RODO – odpowiedzialność za RODO w firmie:

Za podmioty odpowiedzialne w ramach określonej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa bądź instytucji za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem uznawani są Administratorzy Danych Osobowych (ADO) oraz powoływani przez nich Inspektorzy Ochrony Danych IOD. Spoczywa na nich:

 • obowiązek zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem, zabraniem przez osobę nieupoważnioną. W tym celu konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur technicznych i organizacyjnych.
 • obowiązek szczególnej dbałości przy przetwarzaniu danych dla zagwarantowania odpowiedniego zabezpieczenia interesów osób, których te informacje dotyczą. Przetwarzanie informacji powinno odbywać się legalnie, w określonym celu i zgodnie z nim, w konkretnym czasie.
 • obowiązek informowania o pozyskiwaniu danych osób, których przekazane informacje dotyczą.
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem zbiorów, tj. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, dokumentów związanych z wyznaczeniem Inspektora Ochrony Danych IOD, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Podstawowe akty prawne:

Problematyka ochrony danych osobowych na poziomie europejskim jest regulowana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Na gruncie polskim odrębne regulacje krajowe w tym zakresie występują w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. W polskim porządku prawnym występują dodatkowe regulacje i rozporządzenia uściślające zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych.

Nadzór nad ochroną danych w firmach:

W świetle obowiązujących norm prawnych przetwarzanie danych osobowych (także wrażliwych) nadzorowane jest przez specjalnie do tego zadania wyznaczone jednostki, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych. Którego zadaniem jest dopilnowanie zgodności działań z regulacjami prawnymi w zakresie zbierania, utrwalania, przechowywania, zmieniania, udostępniania oraz usuwania danych osobowych. Uwzględnić należy przy tym zastosowanie metod tradycyjnych oraz informatycznych. Powstający w ten sposób zbiór danych, posiadający określoną strukturę, regulowaną kryteriami, podlega ochronie – bez względu na to, czy ma charakter rozproszony, czy też jest podzielony funkcjonalnie.