AUDYT RODO - Kiedy przeprowadzić, jak powinien wyglądać i kto powinien go wykonać? - DOIT.BIZ Sp. z o.o.
Działamy globalnie na terenie całego świata

AUDYT RODO – Kiedy przeprowadzić, jak powinien wyglądać i kto powinien go wykonać?

SPIS TREŚCI:


Czy audyt RODO jest konieczny?

Przeprowadzenie audytu RODO jest niezbędne, ponieważ pozwala na weryfikację czy przedsiębiorstwo jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Audyt RODO pozwala na:

 • Identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych i podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania.
 • Ocenę skuteczności istniejących kontroli i procedur zabezpieczających dane osobowe.
 • Udzielenie rekomendacji dotyczących poprawy ochrony danych osobowych.
 • Zwiększenie świadomości pracowników dotyczącej ochrony danych osobowych i ich roli w jej utrzymaniu.
 • Zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych do przedsiębiorstwa poprzez udowodnienie, że przedsiębiorstwo przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności prawnej i finansowej związanej z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Utrzymanie zgodności z przepisami RODO jest obowiązkiem przedsiębiorstw, a przeprowadzenie audytu pozwala na udowodnienie zgodności z przepisami.

Niezbędne etapy audytu RODO

Plan audytu RODO

I. Przygotowanie planu audytu RODO.

 Przed rozpoczęciem audytu, należy przygotować plan oraz przydzielić odpowiednie osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie.

 Aby przygotować plan audytu RODO, należy przeprowadzić następujące kroki:

 • Zidentyfikuj cel audytu. Określ, jakie obszary Twojej organizacji chcesz skontrolować i jakie cele chcesz osiągnąć.
 • Określ zakres audytu. Zdefiniuj, jakie procesy, dane i systemy będą objęte audytem.
 • Zbierz informacje. Pozyskaj informacje dotyczące obecnie stosowanych procedur i polityk, jak również dotyczące infrastruktury technicznej i organizacyjnej.
 • Opracuj harmonogram. Ustal terminy dla poszczególnych etapów audytu, w tym planowanie, przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie.
 • Utwórz zespół audytowy. Zespołowi powinny przewodzić osoby z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami.
 • Przeprowadź audyt zgodnie z planem i wykorzystaj odpowiednie narzędzia i metodologie.
 • Przygotuj raport z audytu, w którym znajdą się wyniki, wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań.
 • Przedstaw raport odpowiednim osobom w organizacji aby podjąć działania naprawcze i rozwiązać problemy związane z RODO.

II. Analiza wymagań RODO

Należy przeanalizować wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i sprawdzić, czy są one spełnione przez firmę.

Aby zweryfikować czy wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) są one spełnione przez firmę, przeprowadź następujące kroki:

 • Przeczytaj i zrozumiej RODO, aby zdobyć pełne rozumienie wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Przeprowadź audyt danych, w celu identyfikacji wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez organizację.
 • Oceń, czy istnieją odpowiednie procedury i mechanizmy zabezpieczające dane osobowe, takie jak szyfrowanie i zabezpieczenia fizyczne.
 • Sprawdź, czy organizacja ma odpowiednie umowy z podmiotami trzecimi, którym dane są udostępniane, aby upewnić się, że spełniają one wymagania RODO.
 • Przeprowadź testy penetracyjne, aby sprawdzić, czy istnieją luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców do uzyskania dostępu do danych osobowych.
 • Przeprowadź szkolenie pracowników, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy zrozumieli wymagania RODO i są przygotowani do przestrzegania ich.
 • Regularnie monitoruj i aktualizuj polityki, procedury i praktyki dotyczące ochrony danych, aby upewnić się, że są one zgodne z aktualnymi przepisami RODO.

III. Ocena stanu RODO w Twojej firmie

W celu sprawdzenia realizacji zaleceń RODO w firmie należy przejrzeć istniejące procedury, polityki i dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych i porównać ją z wymogami wynikającymi z rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Aby sprawdzić, czy procedury, polityki i dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych są zgodne z RODO, należy przeprowadzić wewnętrzną ocenę zgodności (DPIA). DPIA pozwala na identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także na określenie, czy przetwarzanie jest zgodne z RODO. Może być wykonana przez zewnętrznych konsultantów lub kompetentnych pracowników. Dokumentacja powinna być aktualizowana, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami.

DPIA – co to jest i jak je przeprowadzić?

DPIA (Ocena Skutków dla Ochrony Danych) jest procesem, który pozwala na identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych i podjęcie odpowiednich działań, aby je zminimalizować. Oto kroki, które należy wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu DPIA w celu zgodności z RODO:

 • Określ cel i zakres przetwarzania danych: należy określić, jakie dane osobowe są przetwarzane, dlaczego są one przetwarzane i jakie cele przetwarzania są realizowane.
 • Zidentyfikuj potencjalne ryzyka dla prywatności: należy identyfikować potencjalne ryzyka dla prywatności, które mogą wynikać z przetwarzania danych osobowych, na przykład naruszenie prywatności, utrata danych lub nieautoryzowany dostęp do danych.
 • Oceń skuteczność istniejących środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń, aby upewnić się, że są one odpowiednie i skuteczne w zakresie zidentyfikowanych ryzyk.
 • Przedstaw rekomendacje dotyczące poprawy ochrony danych osobowych, aby zminimalizować ryzyko naruszenia prywatności.
 • Monitoruj i aktualizuj skuteczność implementacji rekomendacji DPIA w razie potrzeby.
 • Dokumentuj. Dokumentowanie DPIA jest konieczne, aby mieć dowód przeprowadzenia oceny skutków i udowodnić zgodność z RODO.

Przeprowadzenie DPIA jest konieczne przed rozpoczęciem działalności, która wiąże się z ryzykiem dla prywatności danych.

IV. Przeprowadzenie inspekcji RODO

Spotkanie podczas inspekcji w trakcie audytu RODO

W celu weryfikacji czy zasady opisane w Twojej firmowej dokumentacji ochrony danych osobowych są realizowane należy przeprowadzić inspekcję fizyczną i elektroniczną.

 Aby przeprowadzić inspekcję fizyczną i elektroniczną należy zastosować następujące kroki:

 • Przygotuj planu inspekcji, określający cele, zakres, metody i odpowiedzialności.
 • Sprawdź, czy dane osobowe są przechowywane w odpowiedni sposób, taki jak zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, zabezpieczenie przed zagubieniem lub kradzieżą, zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • Sprawdź, czy systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe, są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem, czy przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, czy wszystkie dane osobowe są przechowywane w odpowiedni sposób.
 • Opracuj raportu z inspekcji, w którym zawarte będą wyniki, wnioski i zalecenia dotyczące dalszych działań.
 • Wdróż zalecenia i zasady kontynuowania procesu ochrony danych osobowych.

V. Przeprowadzenie analizy ryzyka RODO

Aby określić poziom ryzyka należy przeanalizować potencjalne zagrożenia dla ochrony danych osobowych.

Analiza potencjalnych zagrożeń dla ochrony danych osobowych oraz określenie poziomu ryzyka, zrealizujesz w następujących krokach:

 • Określ, jakie zagrożenia mogą wystąpić w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Mogą to być zagrożenia związane z cyberatakami, nieupoważnionym dostępem, utratą lub kradzieżą danych, błędami ludzkimi itp.
 • Oceń, jak prawdopodobne jest wystąpienie każdego z zagrożeń oraz jakie skutki może mieć na ochronę danych osobowych. Możesz skorzystać z metod takich jak analiza ryzyka lub ocena ryzyka w oparciu o wskaźniki.
 • Ustaw priorytety działań zabezpieczających na podstawie poziomu ryzyka. W przypadku zagrożeń o wysokim poziomie ryzyka, należy podjąć natychmiastowe działania, aby je zminimalizować.
 • Opracuj plan działań, aby zminimalizować lub eliminować zidentyfikowane zagrożenia. Plan może obejmować działania takie jak wdrożenie nowych procedur, szkolenie personelu, wdrożenie technologii zabezpieczających itp.
 • Monitoruj i kontroluj skuteczność działań zabezpieczających, aby upewnić się, że zagrożenia są skutecznie zarządzane. Regularnie aktualizuj analizę ryzyka, aby uwzględnić nowe zagrożenia oraz zmieniające się okoliczności.

VI. Przygotowanie raportu z Audytu RODO

Przygotowanie raportu z audytu RODO

Należy przygotować raport z audytu, w którym zawarte będą wnioski oraz rekomendacje dotyczące poprawy ochrony danych osobowych. Raport będzie także dowodem dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Twoich kontrachentów, że badałeś stan RODO w Twojej firmie.

Aby przygotować raport z audytu dotyczącego ochrony danych osobowych, należy przeprowadzić następujące kroki:

 • Zgromadź wszystkie niezbędne informacje dotyczące audytu, w tym dokumentację, wyniki inspekcji, wyniki testów, itp.
 • Przeanalizuj zebrane informacje i oceniając ich zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z własnymi procedurami.
 • Opracuj wnioski dotyczące audytu, które będą opierać się na faktach i danych zgromadzonych w trakcie audytu. Wnioski powinny odnosić się do stwierdzonych nieprawidłowości oraz dobra praktyki.
 • Opracuj rekomendacje dotyczące poprawy ochrony danych osobowych. Rekomendacje powinny być konkretne, mierzalne i realistyczne, a także powinny odnosić się do konkretnych nieprawidłowości lub braków wykrytych podczas audytu.
 • Opracuj raport z audytu, który będzie zawierał wstęp, cel audytu, opis metodologii, wnioski oraz rekomendacje. Raport powinien być przygotowany w jasny i zrozumiały sposób, tak aby był przejrzysty dla osób, które będą go czytać.

VII. Opracowanie działań naprawczych

Na podstawie raportu audytowego należy podjąć działanie naprawcze w celu eliminacji zidentyfikowanych nieprawidłowości i niedoskonałości.

Aby wdrożyć działanie naprawcze po audycie RODO dla firmy ważnym jest by przeprowadzić następujące kroki:

 • Określ cele, które chcesz osiągnąć poprzez działanie naprawcze. Celem powinno być eliminacja zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz poprawa ochrony danych osobowych.
 • Opracuj plan działań naprawczych, który będzie uwzględniał cele, które chcesz osiągnąć oraz konkretne działania, które będą prowadzić do ich realizacji.
 • Wdróż planu działań naprawczych. Może to obejmować działania takie jak: wprowadzenie nowych procedur, szkolenie personelu, wdrożenie technologii zabezpieczających, itp.
 • Regularnie monitoruj postęp w realizacji planu działań naprawczych oraz skuteczność działań.
 • Oceń skuteczność działań naprawczych, w celu określenia, czy zidentyfikowane nieprawidłowości zostały eliminowane i czy ochrona danych osobowych została poprawiona.
 • Kontynuuj proces ochrony danych osobowych, w celu utrzymania i dalszego poprawy poziomu bezpieczeństwa. Regularnie przeprowadzaj audyty i wykonuj niezbędne działania naprawcze w przypadku wykrycia nowych nieprawidłowości.

VIII. Monitorowanie i utrzymanie zgodności z RODO

Weryfikacja stosowania procedur powstałych w wyniku audytu RODO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych należy monitorować i utrzymywać zgodność z RODO poprzez regularne audyty oraz przeglądy.

Aby monitorować i utrzymywać zgodność z RODO przeprowadź następujące kroki:

 • Opracuj harmonogram regularnych audytów i przeglądów, które będą określały częstotliwość, zakres, cel i odpowiedzialność.
 • Przeprowadzaj regularne audyty, które pozwolą na zidentyfikowanie nieprawidłowości i niedoskonałości w zakresie ochrony danych osobowych. Audyt może obejmować inspekcję fizyczną i elektroniczną, testy, wywiady z personelem itp.
 • Opracuj raport z audytu, zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy ochrony danych osobowych.
 • Wdróż działania naprawcze w celu eliminacji zidentyfikowanych nieprawidłowości i niedoskonałości.
 • Regularnie przeglądaj procesy, procedury i dokumentację, aby upewnić się, że są one aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami RODO.
 • Regularnie monitoruj postęp w realizacji działań naprawczych oraz skuteczność działań.
 • Oceń skuteczność działań naprawczych oraz poziom zgodności z RODO, w celu określenia, czy wymagania RODO są spełnione i czy potrzebne są dalsze działania naprawcze.

IX. Częstotliwość przeprowadzania audytu RODO

Pamiętaj, że audyt RODO powinien być przeprowadzany regularnie, aby upewnić się, że organizacja jest zgodna z wymaganiami RODO oraz, że procedury ochrony danych osobowych są skuteczne.

Audyt RODO powinien być przeprowadzany regularnie, ponieważ:

 • Przepisy ochrony danych osobowych są dynamiczne i stale się zmieniają, dlatego regularne audyty pozwalają na utrzymanie zgodności z aktualnymi wymaganiami.
 • Audyt pozwala na wykrycie i eliminację nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych, co zwiększa skuteczność procedur ochrony danych oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Regularne audyty pozwalają na identyfikację nowych zagrożeń, które mogą pojawić się w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających.
 • Audyt pozwala na określenie, czy organizacja spełnia swoje obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i czy przestrzega standardów bezpieczeństwa danych.
 • Regularne audyty pozwalają na uzyskanie danych, które mogą pomóc w dalszym rozwoju i optymalizacji procedur ochrony danych.
 • W przypadku kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, audyt RODO jest jednym z pierwszych elementów, który jest poddawany analizie.

Konkretna częstotliwość audytów zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa, skali i rodzaju przetwarzanych danych oraz ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Według wytycznych, audyt powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku lub w razie istotnych zmian w przedsiębiorstwie lub przepisach.

X. Niezbędne kompetencje audytora RODO

Audyt RODO powinien być przeprowadzony przez specjalistę z dziedziny ochrony danych osobowych, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie. Może to być w formie outsourcingu RODO w zewnętrznej firmie lub wykonania przez doświadczonego w bezpieczeństwie informacji pracownika wewnętrznego, który na specjalnym kursie RODO został przeszkolony w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Audytor RODO powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, aby móc skutecznie przeprowadzić audyt. Oto kilka kluczowych kompetencji, które powinien posiadać audytor RODO:

 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO, oraz zrozumienie zasad przetwarzania danych.
 • Umiejętność identyfikowania i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
 • Zdolność do przeprowadzania wywiadów z pracownikami i przeprowadzania inspekcji na miejscu.
 • Umiejętność analizowania i interpretowania danych oraz tworzenia raportów z audytu.
 • Doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych, takie jak przeprowadzanie audytów lub praca w dziale ochrony danych.
 • Znajomości systemów informatycznych i technologii, które są wykorzystywane do przetwarzania danych.
 • Umiejętności komunikacji i doradztwa, które pozwolą na przedstawienie wyników audytu i rekomendacji dla przedsiębiorstwa.

XI. Norma ISO 27001 w audycie RODO

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg. ISO 27001 pomocne w audycie RODO

Znajomość normy ISO 27001 ułatwia przeprowadzenie audytu RODO, ponieważ ta norma dotyczy zarządzania bezpieczeństwem informacji, a RODO odnosi się do ochrony danych osobowych. ISO 27001 określa wymagania dotyczące zarządzania systemami bezpieczeństwa informacji, w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. Audytor RODO, który posiada znajomość tej normy, będzie lepiej rozumiał i potrafił ocenić czy przedsiębiorstwo posiada odpowiednie procedury, mechanizmy bezpieczeństwa, które są wymagane przez RODO. Kompetencje zdobyte przy audytowaniu normy ISO 27001 pomagają w identyfikacji potencjalnych ryzyk, ocenie i ocenie skuteczności istniejących kontroli, oraz pomoc w przedstawieniu rekomendacji dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.