Dostępność cyfrowa - jak spełnić wymagania prawa i zapewnić równość - DOIT.BIZ Sp. z o.o.
Działamy globalnie na terenie całego świata

Dostępność cyfrowa – jak spełnić wymagania prawa i zapewnić równość

SPIS TREŚCI:

 1. Wprowadzenie
 • Wymagania prawne dotyczące dostępności cyfrowej
 • Wpływ dostępności cyfrowej na równość i włączenie społeczne
 1. Wymagania dla zapewnienia dostępności cyfrowej
 • Użyteczność
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wspieranie różnorodności językowej
 • Bezpieczeństwo i prywatność
 • Otwartość i interoperacyjność
 1. Konsekwencje braku przestrzegania wymogów dotyczących dostępności cyfrowej
 • Kara administracyjna
 • Grzywna
 • Utrata stanowiska
 1. Wdrożenie zmian w celu zapewnienia dostępności cyfrowej ofertowanych usług i produktów
 • Przeprowadzenie audytu
 • Wdrożenie poprawek i zmian
 • Szkolenia dla pracowników
 • Monitorowanie strony internetowej i aplikacji mobilnej
 1. Podsumowanie
 • Dlaczego dostępność cyfrowa jest ważna
 • Jakie korzyści płyną z przestrzegania wymogów dotyczących dostępności cyfrowej
 • Co organizacje mogą zrobić, aby zapewnić dostępność cyfrową

1. Wprowadzenie

Dostępność cyfrowa to nie tylko kwestia etyczna, ale także wymóg prawa, w tym przepisów unijnych i krajowych. Dyrektywa 2016/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów sektora publicznego, wprowadza wymogi dotyczące dostępności cyfrowej w całej Unii Europejskiej.

W Polsce ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych wprowadzono wymóg zapewnienia pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Strony internetowe i aplikacje mobilne publicznych podmiotów muszą być w pełni dostępne od 23 września 2019 roku, a niepublicznych od 23 września 2020 roku.

Zadowolony użytkownik strony internetowej która przeszła audyt dostępności cyfrowej i została dostosowana do wymogów dyrektywy 2016/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych

2. Wymagania dla zapewnienia dostępności cyfrowej

Aby zapewnić dostępność cyfrową, należy spełnić podstawowe wymagania. Strona internetowa, aplikacja lub inne narzędzie cyfrowe powinny być:

 • intuicyjne,
 • łatwe w obsłudze dla każdego użytkownika, bez względu na jego zdolności.

Strony i aplikacje internetowe powinny:

 • dawać możliwość dostosowania wielkości czcionki, kontrastu i czytania treści dla użytkowników z trudnościami z czytaniem lub słyszeniem,
 • zapewniać alternatywne sposoby dostępu do treści, takie jak:
  • wideo z napisami,
  • wideo w języku migowym
  • audio deskrypcję.

3. Konsekwencje braku przestrzegania wymogów dotyczących dostępności cyfrowej

Zarządzający, dyrektor, kierownik jednostki, który nie spełni wymogów dotyczących dostępności cyfrowej, może ponieść konsekwencje w postaci:

 • kar administracyjnych
 • grzywien
 • utraty stanowiska

Zapewnienie dostępności cyfrowej jest zatem nie tylko kwestią etyczną, ale także prawną i biznesową, a organizacje powinny w pełni przestrzegać przepisów dotyczących dostępności cyfrowej, aby uniknąć konsekwencji prawnych i zapewnić dostępność swoim użytkownikom.

4. Wdrożenie zmian w celu zapewnienia dostępności cyfrowej ofertowanych usług i produktów

W celu zapewnienia dostępności cyfrowej, organizacje powinny przeprowadzić:

 • audyt stron internetowych
 • audyt aplikacji mobilnych

aby ocenić ich poziom dostępności i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Na podstawie wyników audytu należy:

 • dostosować treści stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • wprowadzić poprawki na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych
 • wprowadzić zmiany w projektowaniu stron i aplikacji.

W celu zapewnienia dostępności cyfrowej, organizacje powinny również:

 • szkolić swoich pracowników,
 • włączać w procesy projektowania i testowania perspektywę osób z niepełnosprawnościami,

aby organizacja rozumiała, jak projektować i utrzymywać strony internetowe i aplikacje mobilne zgodnie z wymaganiami dostępności cyfrowej. Szkolenia powinny obejmować zagadnienia związane z testowaniem dostępności, tworzeniem dostępnych treści, utrzymaniem, projektowaniem stron internetowych i aplikacji mobilnych.

5. Podsumowanie

Dostępność cyfrowa jest kluczowym elementem w dzisiejszym społeczeństwie, który wpływa na równość i włączenie w różnych dziedzinach życia. Organizacje i podmioty powinny kłaść nacisk na spełnienie podstawowych wymagań, takich jak:

 • użyteczność,
 • dostępność,
 • wspieranie różnorodności językowej,
 • bezpieczeństwo,
 • prywatność,
 • otwartość i interoperacyjność

Zapewnienie dostępności cyfrowej to nie tylko kwestia etyczna, ale także biznesowa, ponieważ organizacje, które nie spełniają tych wymagań, mogą utracić klientów i szansę na rozwój swojej działalności.

Aby spełnić wymagania prawa i zapewnić równość w dostępie do technologii, organizacje muszą

 • przestrzegać wymogów prawa dotyczących dostępności cyfrowej,
 • przeprowadzać audyt,
 • szkolić swoich pracowników,
 • wdrażać poprawki i zmiany,
 • monitorować strony internetowe i aplikacje mobilne

Przestrzeganie tych wymogów jest nie tylko korzystne z punktu widzenia biznesowego, ale przede wszystkim pozwala na zapewnienie pełnej dostępności i równości dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.